Sposoby załatwiania spraw

Ośrodek obejmuje pomocą społeczną mieszkańców z terenu Gminy Zelów.

Zgłoszenia należy dokonywać osobiście, telefoniczni,pisemnie lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Zgłoszenia może także dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za twoją pisemną zgodą.

Pomoc społeczna może być też udzielona z urzędu.

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby i rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z póź. zm. )

 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- ubóstwa,

- sieroctwa,

- bezdomności,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej choroby,

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może przekraczać kwoty określonej w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Wynosi ona:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł

- osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza 456,00 zł

- dla rodziny, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Na użytek ustawy przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250,00 zł.

 

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy, niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek celowy.

 

Przyznanie pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające osiągane dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia lub oświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego, niezbędne do przyznania pomocy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 18:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 164
06 lutego 2016 18:03 Administrator - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2016 18:00 Administrator - Dodanie nowej zakładki.