Czym się zajmujemy

Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczace funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności:
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowe niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą zasilków.
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
6. Inne wynikające z obowiązujących przepisów.

Osrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej. Należą do nich:
1. Prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.
3. Przyznawanie pomocy rzeczowej:
- przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie.
4. Inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym to:
1. Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2. Organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych.
3. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.
4. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
5. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
6. Praca socjalna.
7. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom be

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 18:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 157
06 lutego 2016 18:03 Administrator - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2016 18:00 Administrator - Dodanie nowej zakładki.